راه حل های هلیا

هلیا به ​​عنوان یک تولید کننده و تامین کننده خوراک ، از تأثیر آن بر محیط زیست کاملاً آگاه است. به حداقل رساندن تأثیر ما بر محیط زیست ، بر اساس اصول اقتصادی چرخه حیات و زنجیره غذایی است. برای صنعت ما این به معنای حمایت از تنوع زیستی و کاهش انتشار آثار مخرب زیست محیطی از قبیل انتشارگازهای گلخانه ای و نیتروژن و فسفر است.

 هلیا در عملکردهای خود (تولید و حمل و نقل) ، در زنجیره تأمین مواد اولیه خود ، یا از طریق  کمک به مشتریان خود با ارائه محصولات خدمات و مشاوره می تواند بر کاهش اثرات زیست محیطی تاثیرگذار باشد .

راهکار ما چه می تواند باشد ؟

ما می توانیم از طریق بهینه سازی کارایی در کل زنجیره حیوانی ( به عنوان مثال بهبود طول عمر دام با محصولات و روش ها )

یا از طریق کاهش انتشارگازهای کلخانه و عناصر آلاینده  در مزرعه (  با طراحی ، تولید و تامین ، محصولاتی که در هضم و دفع دام ها موثرند )

یا برنامه ریزی برای استفاده بهتر از کود و ضایعات از سلامت خاک و تنوع زیستی محافظت کنیم