دیدگاه چرخه

تلاش برای حفظ و بهبود  زنجیره ی غذایی و چرخه حیات در تولید غذا به عنوان راه پیشرفت در نظر گرفته می شود ، دامداری در این امر نقشی اساسی دارد.

 دانشگاه ها و دولت ها کشاورزی بر اساس دیدگاه چرخه حیات را راه حلی اجتناب ناپذیر و قطعی برای مسائل زیست محیطی و اجتماعی می دانند و بنابراین به طور فزاینده ای در سیاست های خود به آن پرداخته اند.

هیچ سیستم غذایی بدون تولید حیوانات نمی تواند پایدار باشد و این به دلیل نقش اساسی آنها در تبدیل مواد خوراکی (غیرقابل خوردن برای انسان ) و تبدیل مواد غذایی با ارزش پایین به مواد مغذی با ارزش بالا از طریق تبدیل آن به  شیر ، گوشت و تخم مرغ است . از طرف دیگر  حیوانات مزرعه کودهای آلی بسیار با ارزشی را بر ای تولید و بهبود کیفیت  محصولات زراعی تولید می کنند که  آنها را به عاملی کلیدی در سیستم های غذایی پایدار تبدیل می کند