خط قرمز های هلیا

جامعه بشری هر روز بیش از پیش نسبت به مسائل زیست محیطی و آثار مخرب انسان بر کره زمین حساس و پی گیر می شود . جامعه انتظارات بسیاری  از نظر بهداشت  سلامت انسانها ، نحوه نگهداری حیوانات و مراقبت از محیط زیست دارد . این به طور ضمنی به این معنی است که باید روابط بین این سه عامل  سالم و پایدار گردد .

جامعه مرزهایی از این دست را تعیین می کند. هلیا  در محدوده این مرزها تلاش می کند و به دنبال بهبود عملکرد پایدار در این حوزه  است. بنابراین ، سه موضوع بهداشت و رفاه حیوانات ، مردم و جامعه و محیط زیست بخشی اساسی از رویکرد توسعه پایدار ما هستند.

توسعه و بهداشت و رفاه حیوانات

سلامت و رفاه حیوانات برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است . ما بسیار مشتاق هستیم که به مشتریان خود کمک کنیم تا حیوانات خود را به خوبی تغذیه کنند و از سلامتی آنها مراقبت کنند. مهمترین اصل در اینجا این است که هر حیوانی مقدار مناسب مواد مغذی را برای تأمین نیازهای اساسی خود دریافت کند. ما از طریق نوآوری و تغذیه و همچنین مشارکت دانش و مشاوره خود به کشاورزان و شرکای این بخش ، دائماً در تلاش هستیم تا سلامت و رفاه حیوانات را بهبود بخشیم.

توسعه و ایمنی و سلامت انسانها

به عنوان یک سازمان با مسئولیت اجتماعی ، ایمنی یک اصل اساسی برای کشاورزان است. این امر هم ایمنی کارمندان ما را در تأمین محیط کار ایمن و هم ایمنی جامعه را با اطمینان از ایمنی خوراک تامین می کند. همچنین توسعه سرمایه های انسانی خود و افزایش دانش آنها را راهی برای کوشش در جهت ایجاد یک سازمان پایدارتر و همچنین توسعه زنجیره غذایی پایدار در نظر می گیریم.

توسعه و حفظ محیط زیست

به حداقل رساندن تأثیر ما بر محیط زیست یک عنصر اساسی استراتژی توسعه پایدار ما است. این استراتژی بر اصول اقتصاد چرخه محیط زیست متمرکز است. دیدگاه چرخه محیط زیست وقتی به تکامل می رسد سلامت  محیط زیست را تضمین می کند زیرا هیچ زباله ای  و آلودگی وجود ندارد و سیستم های طبیعی دوباره احیا می شوند.

برای صنعت دام این به معنای حمایت از تنوع زیستی و کاهش انتشارعوامل مخرب از قبیل  گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن ، متان ، اکسید نیتروژن) و نیتروژن و فسفر است