هلیا و توسعه پایدار

هلیا معتقد به تولید بلند مدت و تداوم بخش کشاورزی به عنوان یک اصل است و هسته اصلی این بخش تولید مواد غذایی است. تولید پایدار غذا مسئولیت کل زنجیره تأمین است. از مواد اولیه ای که برای تولید خوراک استفاده می شود ، تا مزارع دامداری ، تا سوپرمارکت هایی که مصرف کنندگان در آن خرید می کنند. نقش ما در قلب این زنجیره تأمین تولید مواد غذایی قرار دارد و ما این موضوع را بسیار جدی می گیریم